Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet

Prof. Dr. Földes Csaba egyetemi tanár

1. Német sajtónyelv a nem-németnyelvű országokban

A külföldi német nyelvű sajtó régóta viszonylag frekventált kutatási objektumnak számít. Mindazonáltal a vizsgálatok jobbára történettudományi, médiaelméleti és kultúra-, irodalom-, valamint kommunikációtudományi összefüggésekre szorítkoznak, míg nyelvészeti szempontok alig kerültek terítékre. Ebből a hiányosságból kiindulva a projekt külföldi német nyomtatott médiumokat vizsgál és a médianyelv ezen formájának nyelvészeti aspektusait ragadja meg, tekintettel annak tipológiai struktúráira és kategoriális ismérveire. Továbbá körüljárja, milyen zsurnalisztikai cselekvési lehetőségek és formák jellemzők a többnyelvűség és az inter-, ill. transzkulturalitás adott, sajátos körülményei között. Ezáltal a kutatás e közegben a sajtónyelvi szövegek sajátosságaira koncentrál: az egyik, a legfontosabb, tartalmi súlypontot a frazeológia képezi.

2.  Kommunikáció két nyelv és kultúra kontextusában - a magyarországi németek példáján

A projekt kiindulópontja az a kulturális realitás, hogy a két, ill. többnyelvű diskurzusközösségek tagjai – legalábbis csoportjukon belül – sok tekintetben másképpen kommunikálnak, vagyis a nyelvi változataikkal másként élnek, mint az egynyelvű személyek. Így a beszélők nyelvi variációs praxisának feltérképezése a cél egy sajátos többnyelvűségi kultúrában: A hangsúlyt két-, ill. többnyelvű beszélők nyelvhasználati struktúráira helyezzük több nyelv és kultúra komplex kontaktus-, konvergencia- és integrációs terében, azzal a szándékkal, hogy kimunkáljuk e beszédmód ismérveit és struktúráit a német mint kisebbségi nyelv anyagán. A nyelvi-kommunikációs variáció heurisztikus feltárása útján – általánosítva – hozzá kívánunk járulni a bilingvis nyelvi-kommunikációs szcenáriók és praktikák feltérképezéséhez és a kétnyelvű diskurzus-, ill. interakciós mód modellálásához.

 

Dr. Nemes Krisztina egyetemi adjunktus

feltöltés alatt

 

Dr. habil. Ortutay Katalin egyetemi docens 

Kiemelt kutatási területeim a nyelvpolitika, és a regionális nyelvekre vonatkozó nyelvi jogok helyzete Franciaországban és Európában. A kutatásaim célja a nyelvi jogok és nyelvtörvények aktuális helyzetének bemutatása és európai kontextusban történő vizsgálata. További kutatási területem a jogi nyelvészet, a jogi szaknyelv szemantikai és pragmatikai vizsgálata, elsősorban a francia jogi nyelvre vonatkozó.

 

Dr. Rácz Gabriella egyetemi docens

A (korai) modernség irodalma, a „klasszikus“ narratológia és a narratológia új irányzatai, intertextualitás és intermedialitás, elsősorban az irodalom és a zene kapcsolatai.
A kutatási projekt alapjául az a kultúratudományi megközelítés szolgál, hogy az irodalmi szöveg és kulturális kontextusa kapcsolata a legtágabb értelemben vett ‚intertextuális‘ utalások által jön létre. A kultúráról való tudást a szöveg különböző intertextuális eljárások segítségével integrálja és reflektálja, s ebben döntő szerepe van a szöveg esztétikai-narratív struktúrájának.

 

Szalkay Attila egyetemi adjunktus

feltöltés alatt

  

Dr. habil. Tóth József egyetemi docens

feltöltés alatt

 

Dr. Vándor Judit egyetemi adjunktus

A fordítás etikája, etika oktatása a fordítóképzésben, fordítói kompetenciák fejlesztése, önreflexió és önértékelés oktatásának lehetőségei a fordítóképzésben.
Jelenleg esettanulmányokat gyűjtök, ezeket a hallgatókkal megvitatjuk, a lehetséges tananyagfejlesztéshez szükséges anyagok gyűjtése, rendszerezése, a feldolgozás módszertanának kipróbálása és fejlesztése foglalkoztat.

 

Dr. habil. V. Szabó László egyetemi docens

Interkulturális irodalomtudomány, komparatisztika, Schopenhauer és Nietzsche hatása a német és a magyar irodalomra, nihilizmus és irodalom, gnózis és irodalom, a német polgári realizmus irodalma, bécsi modern irodalom (Hugo von Hofmannsthal, Hermann Broch, Joseph Roth), a George-kör esztétikája és poétikája, kultúrnarratívák az irodalomban.
Aktuális egyedi projektek: Rudolf Pannwitz és Theodor Däubler kozmikus poétikája.

 

Dr. Zsigmond Anikó egyetemi docens

1. az irodalmi szövegekben kifejezésre jutó interkulturalitás áll. A kulturális különbségekből kiindulva számos esettanulmány alapján elsősorban az imagológia és narratológia megközelítéséből elemzem az interkulturalitást. Eddig számos szerző szövegét vizsgáltam (Anna Mitgutsch, Wladimir Kaminer, Marlene Haushofer, Zsuzsa Bank, Terezia Mora, Esther Kinsky stb), különös figyelmet szentelek a magyar és német képeknek.

2. az emlékezet és az emlékek állnak, hogyan medializálódnak. Különösen a narratológia szemszögéből érdekes az emlékek elbeszélhetősége az irodalomban és a vizuális médiumokban. Főleg a családi emlékezet és vele a jelenkori családregény áll a vizsgálódások fókuszában.